Yhdistyksen säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt uudet säännöt 20.4.2006 yhdistysrekisteriin.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukuyhdistys Hohenthal ry,Släktföreningen Hohenthal rf ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää kornetti Georg Hohenthalin suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollisuuksiensa mukaan
- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja materiaalia sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä
- harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa
- toimii suvun muistomerkkien aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö joka polveutuu Georg Hohenthalista ja hänen vaimostaan Margarethasta sekä jokainen henkilö, joka avioliiton kautta on liittynyt sukuun. Hallitus voi hyväksyä jäseniksi perustellusta syystä muunkin henkilön.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut jäsenmaksun. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä , jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen jäsenluetteloa pitää yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana toimikautensa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.-30.4.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viisi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kolmen vuoden välein elo-lokakuun aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjalllisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Helsingin Sanomissa. Postittaminen tai julkaiseminen on tehtävä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11. Muussa päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.Föreningens stadgar

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Sukuyhdistys Hohenthal ry, Släktföreningen Hohenthal rf och dess hemort är Helsingfors.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att utreda kornetten Georg Hohenthals ättlingars skeden och historia, vårda släktens traditioner och främja samhörighetskänslan mellan medlemmarna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att i mån av möjlighet:
- ordna släktmöten, släktdagar, exkursioner och andra med dem jämförbara tillfällen
- understöda forskning kring släkten
- samla och arkivera information och material om släkten och bringa materialet medlemmarna till kännedom samt
- idka publikationsverksamhet som främjar föreningens syften
- verkar för skapandet och vården av släktens minnesmärken

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot egendom genom testamente eller donation, grunda fonder samt med vederbörligt tillstånd ordna insamlingar och lotterier. Föreningen kan också äga för sin verksamhet ändamålsenliga fastigheter.

3. Medlemmar

Till ordinarie medlem av föreningen kan godkännas varje 15 år fyllda person som är avkomling till Georg Hohenthal och hans hustru Margaretha samt varje person, som genom äktenskap anslutit sig till släkten. Styrelsen kan av vägande skäl godkänna även annan person som medlem.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Medlemskapet börjar gälla när styrelsen har godkänt medlemmen och när han erlagt sin medlemsavgift. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han på annat sätt har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som särskilt förtjänstfullt har deltagit i föreningens verksamhet eller som på annat sätt avsevärt har främjat föreningens syften. En hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

En föreningsmedlem anses ha utträtt ur föreningen om han under de två senaste kalenderåren har underlåtit att betala sin medlemsavgift.

Föreningens medlemsförteckning upprätthålls av föreningens styrelse.


4. Medlemsavgift

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie medlemmarna.

5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4 andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid årsmötet. När styrelsen väljs bör man sträva efter att de olika släktgrenarna är representerade i styrelsen.
Styrelsens ordförande är även föreningens ordförande under sin mandattid.

Styrelsens mandattid är tiden mellan två årsmöten.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Vid styrelsemötena skall beslutsprotokoll föras, som undertecknas av styrelsemötets ordförande och av sekreteraren.


6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med vice ordförande eller endera tillsammans med sekreterare eller kassör.

7. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är 1.5.-30.4.

Boksluten jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelser skall överlämnas till revisorerna senast två månader före årsmötet.
Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

8. Föreningens möten och kallelse till föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls vart tredje år under augusti-oktober.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom två månader från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen sker antingen genom att en skriftlig kallelse postas till varje medlem eller genom att kallelsen publiceras i Helsingin Sanomat. Postningen eller publiceringen skall göras senast trettio (30) dagar före mötet.

Vid föreningens möten har varje hedersmedlem och varje ordinarie medlem, som erlagt föregående års medlemsavgift rösträtt.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9. Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. boksluten, årsberättelserna och revisorernas utlåtanden presenteras

6. besluts om fastställande av boksluten och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek fastställs

8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

9. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen senast 4 veckor före mötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

10. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

11. I övrigt beslutsfattande följs bestämmelserna i föreningslagen.